پتروشیمی زاگرس
ایمنی: تولید پایدار با افزایش فرهنگ ایمنی حاصل می گردد.
امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با برطرف نمودن چالش های فرهنگی ایمنی دارد و آن دسته از صنایعی که نتوانند پایه های فرهنگی ایمنی را تقویت نموده و یا اصولاً از غنای فرهنگ ایمنی برخوردار نباشند و ایمنی را فدای تولید نمایند؛ محکوم به نابودی هستند و در برابر حوادث و بحران ها عملکرد خوبی نخواهند داشت  و صنایعی که با تکیه بر عقلانیت و آموزش در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات به پیش بروند به تولید پایدار و ارتقای جایگاه جهانی دست خواهند یافت. مجتمع پتروشیمی زاگرس که طلایه دار پویایی و رشد و تکامل صنایع پتروشیمی می باشد در راستای تولید "پایدار و ایمن" و پیشگیری از حوادث ضمن شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی شغلی و فرآیندی، نسبت به کنترل این خطرات اقدام نموده و با اولویت دادن به اصول پیشگیری و بازدیدهای دوره ای باعث کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی شده است و همچنان بر قله های تولید پایدار ایستاده است.
فعالیت های زیر از جمله مواردی است که نیل به این موفقیت را باعث شده است: 
1. پیاده¬سازی استانداردها و الگوهای رایج مدیریت ایمنی
2.نظارت بر انجام کلیه فعالیت های اجرایی مجتمع در چارچوب دستورالعمل های کاری موجود
3.آموزش بدو استخدام و ادواری کلیه پرسنل، متناسب با فعالیت های اجرایی آنان
4.برگزاری تمرینات و رزمایش ها و تهیه امکانات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری
5.برگزاری جلسات با رده های مختلف سازمان و پیمانکاران در خصوص مسایل مرتبط با ایمنی
6.همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت ایمنی
7.نظارت بر ایمنی پیمانکاران برای اطمینان از اجرای اصول ایمنی و ایجاد فضای رقابتی مناسب
8.صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباق های ایمنی 
9.انجام فعالیت های مرتبط با مدیریت ایمنی فرآیند و تکیه بر اصول علمی و مهندسی در ایمنی
10. بهبود مستمر در فرآیند ثبت، تحقیق و بررسی رویدادها، به منظور کاهش و یا پیشگیری از وقوع بیماری های شغلی و آسیب ها
11. انجام بازرسی های برنامه ریزی شده از کلیه تجهیزات و سیستم های مرتبط با ایمنی و آتش نشانی 
12. بهبود فرآیند مدیریت بحران، به منظور حصول اطمینان از عملکرد دقیق و مناسب افراد و تجهیزات در شرایط اضطراری و پیاده سازی الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح مجتمع 
سیستم فرماندهی حادثه(Incident Command System)، روشي براي فرماندهي، كنترل و هماهنگي كليه منابع در صحنه هاي مختلف حوادث می باشد که در ساختار طرح واکنش در برابر شرایط اضطراری یا بحران شرکت پتروشیمی زاگرس اجرا می گردد. در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و همچنین ارتقاء وضعیت مدیریت بحران و مقابله با شرایط اضطراری سناریوهای خطر مجتمع شناسایی و ضمن مدلسازی حوادث فرآیندی محتمل، اقدام به تهیه Pre Incident Plan برای کلیه تجهیزات فرآیندی شده است. در این مطالعات بالغ بر 200 سناریوی فرآیندی محتمل در هر 2 واحد فرآیندی بررسی و مدلسازی شده است. 
سه حوزه کلیدی این سیستم عبارتند از:
فرماندهی عملیات حادثه
برنامه ریزی استراتژیک عملیات حادثه و تولید
مدیریت بحران در جهت تداوم کسب و کار