پتروشیمی زاگرس
استاندارد ها

        شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از برترین شرکتهای پتروشیمی در زمینه ایمنی، با تکیه بر توان فنی و ارائه آموزشهای ایمنی در همه سطوح و رعایت دستور العمل ها و روش های اجرایی ،  موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای ذیل گردید: