پتروشیمی زاگرس
گزارش مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1398

گزارش پایداری سال 1398 به نام «با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی» اولین گزارش شرکت پتروشیمی زاگرس در حوزه مسئولیت اجتماعی است که براساس استاندارد GRI2018 آماده شده است.
مجموعه شاخص‌های موردنظر گزارش، در جدول شاخص‌های گزارش در پیوست موجود است.
برای این گزارش الزامی وجود نداشته و بدون شرکت در ارزیابی و ضمانت‌های بیرونی به صورت داوطلبانه تهیه شده است و جهت دسترسی عمومی در صفحه مسئولیت‌های اجتماعی وب سایت شرکت پتروشیمی زاگرس در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
این گزارش به صورت سالانه ارائه می‌شود و هر گزارش با تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک در مسئولیت اجتماعی پتروشیمی زاگرس تدوین می‌شود.
درصورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد این گزارش می‌توانید از طریق ایمیل csr@zpcir.com یا شماره تلفن 07737323142 اقدام فرمایید.

دانلود گزارش مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1398