پتروشیمی زاگرس
چشم انداز و ارزش‌های شرکت پتروشیمی زاگرس

چشم انداز:
با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی

ارزش‌ها:
  • مسئولیت پذیری 
  • رعایت ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست
  • مشتری مداری
  • صداقت و درستی
  • مشارکت فردی و گروهی