پتروشیمی زاگرس
کاربردهای متانول

امروزه از متانول به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین دستی پتروشیمی، سوخت پاک و همچنین بسیاری از صنایع دیگر استفاده می شود که عمدتاً می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تولید فرمالدئید جهت تهیه MDF و Plywood
  • تولید رزین ملامین برای تهیه انواع ظروف، کلید و پریز و انواع چسب های صنعتی
  • تولید اسید استیک به منظور تولید VAM و استات سلولز در صنایع نساجی
  • تهیه پلی متیل متاکریلیت (PMAA) برای تولید انواع لامینیت ها
  • تهیه MTBE جهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین
  • تهیه DME (دی متیل اتر) جهت جایگزینی سوخت دیزل
  • مخلوط سازی با بنزین جهت سوخت اتومبیل ها
  • تولید اتیلن و پروپیلن به عنوان ماده اولیه صنایع پتروشیمی