پتروشیمی زاگرس
ایمنی: تولید پایدار با افزایش فرهنگ ایمنی حاصل می گردد.

        امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با برطرف نمودن چالش های فرهنگی ایمنی دارد و آن دسته از صنایعی که نتوانند پایه های فرهنگی ایمنی را تقویت نموده و یا اصولا از غنای فرهنگ ایمنی برخوردار نباشند و ایمنی را فدای تولید نمایند، محکوم به نابودی هستند و در برابر حوادث و بحرانها با دست پاچگی تسلیم خواهند شد و صنایعی که با تکیه بر عقلانیت و آموزش در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات به پیش بروند به تولید پایدار و ارتقای جایگاه جهانی دست خواهند یافت.

مجتمع پتروشیمی زاگرس که طلایه دار پویایی و رشد و تکامل صنایع پتروشیمی می باشد، با استقرار استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، ضمن شناسایی خطرات ایمنی و ارزیابی ریسک ناشی از آنها نسبت به کنترل این خطرات اقدام نموده و با اولویت دادن به اصول پیشگیری، باعث کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی شده و همچنان بر قله های تولید پایدار ایستاده است.

فعالیتهای زیر از جمله مواردی است که نیل به این موفقیت را باعث شده است:

  • انجام بازرسی های برنامه ریزی شده از کلیه تجهیزات و سیستمهای مرتبط با ایمنی و آتش نشانی
  • نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای اجرایی مجتمع در چارچوب دستورالعمل های کاری موجود
  • آموزش بدو استخدام و ادواری کلیه پرسنل، متناسب با فعالیتهای اجرایی آنان
  • برگزاری تمرینات و رزمایش ها و تهیه امکانات لازم برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری
  • برگزاری جلسات با رده های مختلف سازمان و پیمانکاران در خصوص مسایل مرتبط با ایمنی
  • همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت ایمنی
  • نظارت بر ایمنی پیمانکاران برای اطمینان از اجرای اصول ایمنی و ایجاد فضای رقابتی مناسب
  • صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباقهای ایمنی
  • انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند و تکیه بر اصول علمی و مهندسی در ایمنی