پتروشیمی زاگرس
بهداشت : انسان سالم در محيط كار سالم

        در جهاني كه هم اكنون به سوي صنعتي شدن هرچه بيشتر گام بر مي دارد، سلامت زيستن در دنياي علم و تكنولوژي از اهميت ويژه اي برخوردار است. امروزه شعار "انسان سالم در محيط كار سالم" سرلوحه بسياري از صنايع قرار گرفته است. مجتمع پتروشیمی زاگرس نیز با حرکت در چارچوب سیستمی و استقرار استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS18001:2007 ) نیل به شعار فوق را آسانتر نموده و در این راستا فعالیتهای زیر را در مجتمع پیگیری می نماید:

  • پیشگیری از بروز آسیب ها و بیماریهای ناشی از کار و حفظ سلامت کارکنان
  • ارتقاء سطح دانش و آگاهی طرف های ذینفع درباره خطرات و مسایل بهداشتی محیط کار
  • ارتقاء و بهبود شرایط بهداشتی محیط های کار و استراحت و اماکن مسکونی کارکنان
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل آسیبها و بیماریها به منظور پیشگیری و کنترل آنها

این فعاليتها همچنین برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين صنعت بوده و شامل موارد ذيل مي باشد:


الف ) بهداشت محيط كار (بهداشت حرفه اي): شامل پيش بيني، شناسايي، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار اعم از عوامل فيزيكي، شيميايي،          بيولوژيكي، روانی و ارگونوميكي.

ب) بهداشت محيط شامل بهداشت مواد غذايي، بهداشت رستورانها و اماكن تهيه و طبخ غذا، بهداشت آب، دفع بهداشتي زباله و فاضلاب و ... .

ج) بهداشت عمومي شامل بهداشت اماكن عمومي، كنترل حشرات و جوندگان و پيشگيري از انتقال بيماريهاي واگير دار و ... .