پتروشیمی زاگرس
چشم انداز و ارزشهای شرکت پتروشیمی زاگرس

چشم انداز:
برترین صادر کننده متانول با تعهد به توسعه پایدار

ارزشها:

  • مشتری مداری 
  • مسئولیت پذیری 
  • رعایت ایمنی، بهداشت، محیط زیست
  • صداقت و درستی
  • مشارکت فردی و گروهی