پتروشیمی زاگرس
چشم انداز و ارزشهای شرکت پتروشیمی زاگرس

چشم انداز:
 می خواهیم موفق ترین شرکت تولید کننده متانول در جهان در ارائه بهترین محصول و خدمات به مشتریان خود باشیم و از این طریق به کسب درآمد پایدار برسیم.

ارزشها:
ارزش های یک سازمان، باورهایی است که بین ذینفعان سازمان مشترک بوده و اساس فرهنگ سازمانی و اولویت رفتاری سازمان را تشکیل می دهد. این ارزش ها در شرکت پتروشیمی زاگرس عبارتند از :
  • مشتری مداری: محصولات و خدمات ما برای جلب رضایت مشتری می باشد.
  • صادرات گرایی: ما در پی توسعه ارسال محصول به بازارهای مختلف برای رشد و بقاء می باشیم.
  • بهره وری: ما در پی ارتقاء کیفیت نیروی انسانی، بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان و همچنین بهبود در بکارگیری تکنولوژی می باشیم
  • یادگیری: ما از طریق یادگیری از تغییر پایدار و مثبت در احساس، تفکر و رفتار کارکنان که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد حمایت می کنیم.
  • نوآوری: ما نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته و همواره پشتیبان آن هستیم.
  • مسئولیت اجتماعی: ما به مسئولیت اجتماعی خود از طریق حفظ محیط زیست، فعالیت های کارکنان،اخلاق مداری و ارائه خدمات به جوامع محلی عمل می نماییم.