پتروشیمی زاگرس
بهداشت : انسان سالم در محيط كار سالم

        در جهاني كه هم اكنون به سوي صنعتي شدن هرچه بيشتر گام بر مي دارد، سلامت زيستن در دنياي علم و تكنولوژي از اهميت ويژه اي